Tài liệu này hướng dẫn các bước lập và thẩm định dự án đầu tư, có cập nhật các quy định của Luật Xây dựng và luật đầu tư.
Các bạn tải về theo link: