Hi all,
Các nội dung sửa đổi của Nghị định 59/2015/NĐ-CP bởi Nghị định 42/2017/NĐ-CP và 100/2018/NĐ-CP đã đọc tóm tắt và tổng hợp theo sile, có kết hợp với 18/2016/TT-BXD. Đính kèm theo chủ đề này là 59/2015/NĐ-CP đã sử đổi và cập nhật