Tặng các bạn mẫu hợp đồng được biên soạn lại theo Hợp đồng xây lắp soạn theo 09/2016/TT-BXD.
https://www.dropbox.com/s/s37nq11sab...8CNH.docx?dl=0