Tóm tắt nội dung của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị Định 63/2014/NĐ-CP
Link tải về: