Bạn Hằng Đặng Thị <hang251274@gmail.com> hỏi như sau:
Thầy ơi cho em hỏi chi phí thẩm tra thiết kế cơ sở có nằm trong chi phí thẩm tra tính hiệu quả khả thi của dự án không.
- Nếu chỉ thẩm tra thiết kế cơ sở thì em tính dự toán chi tiết theo hướng dẫn của 957/BXD thì đương đúng rồi phải không ạ.
- Nếu thẩm tra tính hiệu quả khả thi của dự án thì trong tỷ lệ chi phí này đã bao gồm thẩm tra thiết kế cơ sở không ạ.
Em cảm ơn thầy
Nếu xét theo 112/2009/NĐ-CP thì:
  • Chi phí thẩm tra thiết kế cơ sở thuộc chi phí thẩm tra dự án đầu tư, không nằm trong chi phí thẩm tra tính hiệu quả khả thi của dự án.
  • Chi phí thẩm tra thiết kế cơ sở thuộc dạng lập dự toán man-month, chưa có định mức trong 957

Hiện nay (02/17), Luật XD đã được điều chỉnh và việc thẩm tra các bước thiết kế được hướng dẫn quy trình theo 18/2016/TT-BXD. Trong đó BXD sẽ ban hành chi phí thẩm tra TKCS, nhưng đến nay vẫn chưa có, vì vậy bạn vẫn phải tính chi phí này theo phương pháp lập dự toán man-month cho đến khi có Thông tư hướng dẫn