PDA

Xem bản đầy đủ : File excel - Biểu mẫu thanh toán theo 08/2016/TT-BTCluongvancanh
02/09/19, 08:32 PM
Biểu mẫu thanh toán theo 08/2016/TT-BTC, có công thức link các bảng với nhau và chú thích hướng dẫn bằng comment.
Link để tải:
https://www.dropbox.com/s/f6o9ge3abkrs27i/mau%20thanh%20toan%20theo%20TT08.xlsx?dl=0