PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu lớp thực hành mua sắm thường xuyênluongvancanh
22/04/19, 12:31 PM
Các bạn lớp đấu thầu cơ bản, mua sắm thường xuyên có thể tải về theo link sau:

http://dutoan.vn:5000/sharing/P5yL3BErs
Link dự phòng:

https://www.dropbox.com/s/18q5ohduy3itqco/TAI%20LIEU%20LOP%20DAU%20THAU.ZIP?dl=0