PDA

Xem bản đầy đủ : Danh mục tài liệu sử dụng để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thuluongvancanh
10/01/19, 10:42 PM
Gởi tặng các bạn Danh mục tài liệu của cơ quan quản lý chuyên môn nhà nước (BXD) sử dụng để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu. Các bên phải cung cấp đúng danh mục này thì đạt được 50% yêu cầu, còn lại là nội dung của các tài liệu có phù hợp hay không

Phụ lục 1 : HỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁN-KHẢO SÁT-THIẾT KẾ-HỢP ĐỒNG-ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC-ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG
Hạng mục công trình hoặc công trình …………………………………………..


1 Hồ sơ về chủ trương đầu tư
Đối với dự án quan trọng Quốc gia và dự án nhóm A:
1.1 - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi- Điều 53 Luật Xây dựng 2014


Đối với dự án nhóm B,C
- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư công


1.2 - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo Mẫu số 01 Nghị định 136/2015/NĐ-CP;


1.3 -Quyết định chủ trương đầu tư của Người có thẩm quyền- Khoản 2 Điều 52 Luật Xây dựng 2014


1.4 -Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư theo Mẫu số 08 Nghị định 136/2015/NĐ-CP


2 Hồ sơ thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:
2.1 Nhiệm vụ thiết kế được lập theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 10/2013/TT-BXD và Điều 68 Luật Xây dựng


2.2 Tờ trình thẩm định dự án của Chủ đầu tư theo Mẫu 1 Nghị định 59/2015/NĐ-CP


2.3. Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm :
a) Phần thiết kế cơ sở được lập theo quy định theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng 2014


b) Phần các nội dung khác được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Xây dựng 2014


2.4 Đối với các dự án đầu tư xây dựng chưa có trong quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành, Bộ Xây dựng hoặc địa phương theo phân cấp để xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Thời gian xem xét, chấp thuận bổ sung quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày.
2.5 Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định tại Điều 47 của Luật Xây dựng năm 2014 để làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
2.6 Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có yêu cầu về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thì khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, người quyết định đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của dự án có thể quyết định tách hợp phần công việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư để hình thành dự án riêng giao cho địa phương nơi có dự án tổ chức thực hiện. Việc lập, thẩm định, phê duyệt đối với dự án này được thực hiện như một dự án độc lập.
3 Các văn bản pháp lý có liên quan.
3.1 Kết quả thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế cơ sở Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP; Nghị định 46/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 66/2014/TT-BCA


3.2 Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư;
3.3 Báo cáo thẩm tra thiết kế cơ sở của nhà thầu thẩm tra thiết kế, nếu có theo Khoản 7 Điều 57 Luật Xây dựng và Khoản 7 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; và Mẫu số 02 Thông tư sô 18/2016/TT-BXD


3.4. Báo cáo thẩm tra Tổng mức đầu tư của nhà thầu thẩm tra , nếu có theo Khoản 5 Điều 6 Nghị định 32/2015/NĐ-CP và Mẫu số 02 Thông tư sô 18/2016/TT-BXD


3.5 Ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan về các nội dung của dự án theo quy định tại Khoản 6 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP


a) Thiết kế cơ sở;
b) Bảo vệ môi trường;
c) Sử dụng đất đai, tài nguyên,
d) Kết nối hạ tầng kỹ thuật ( cấp điện, cấp nước, thoát nước, đường giao thông..)
e) Giấy phép xả thải vào nguồn nước ( chưa xả và có xả) theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP


f) Văn bản chấp thuận độ cao công trình của Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 32/2016/NĐ-CP


g) và các nội dung cần thiết khác.
4 Văn bản kết quả thẩm định dự án theo Mẫu số 02 và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở
5 Quyết định đầu tư xây dựng công trình của Người quyết định đầu tư theo nội dung tại Điều 12 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và mẫu số 04-Thông tư số 18/2016/TT-BXD


6 Quyết định phê duyệt danh mục các tiêu chuẩn được phép sử dụng trong dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Luật Xây dựng: Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình phải được người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận khi quyết định đầu tư
7 Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng bao gồm:


Còn tiếp.... tải file đính kèm dưới đây về để thực hành, chuẩn bị bộ hồ sơ cần có để kiểm tra quản lý chất lượng.