PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu tham khảo lớp PMOKluongvancanh
20/12/17, 10:07 AM
Link tải chuyên đề quản lý phạm vi

https://www.dropbox.com/s/m054t0roo9u2jcx/Scope%20management.pdf?dl=0
Link tải chuyên đề quản lý thời gian

https://www.dropbox.com/s/urm3bf7ebriu4dk/Project%20time%20management.pdf?dl=0
Link tải chuyên đề quản lý chất lượng
https://www.dropbox.com/s/e6j256kkpqe4ny0/Quanlity%20Management.pdf?dl=0
Link tải chuyên đề quản lý chi phí

https://www.dropbox.com/s/72t5pwwfr1ye6pu/QLCP%20theo%20PMBOK.pdf?dl=0
Link tải chuyên đề quản lý mua sắm

https://www.dropbox.com/s/7tmlhkf2jvg8uln/Procurement%20Management.pdf?dl=0