PDA

Xem bản đầy đủ : Slide bài giảng về kiểm soát chi phíluongvancanh
14/05/17, 08:23 AM
Bao gồm các nội dung:
- Hình thành chi phí qua các giai đoạn dự án
- Kiểm soát chi phí theo quy định vốn nhà nước
-Kiểm soát chi phí theo học thuật
Link tải về:

https://www.dropbox.com/s/m3pk2garvsfmjvi/dieu%20chinh%20TMDT%20va%20DT.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1kwkwazwrh24prm/QLCP-Kiem%20soat%20CP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/72t5pwwfr1ye6pu/QLCP%20theo%20PMBOK.pdf?dl=0