PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu Đấu thầu-Hợp đồng (căn bản) danh cho sinh viênluongvancanh
29/08/16, 11:22 AM
Các bạn sinh viên có thể tải về theo địa chỉ sau:

https://www.dropbox.com/s/r9azp67vlgrolzi/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20%C4%91%E1%BA%A5u%20th%E1% BA%A7u%20v%C3%A0%20H%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng %20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n.pdf?dl=0