PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu thẩm định dự ánluongvancanh
23/08/13, 02:28 PM
Các bạn tải về theo link sau:

https://www.dropbox.com/s/jnrx6alriacjrp1/ky%20nang%20lap%20va%20tham%20dinh%20lap%20du%20an .pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/75toi1mdojj0x0m/ky nang lap va tham dinh lap du an-phan1.pdf)

https://www.dropbox.com/s/3019zerjx2zbezu/Danh%20gia%20hieu%20qua%20dau%20tu.xlsx?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/3019zerjx2zbezu/Danh%20gia%20hieu%20qua%20dau%20tu.xlsx?dl=0)