PDA

Xem bản đầy đủ : Thanh-quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trìnhluongvancanh
29/10/09, 10:52 PM
Tài liệu được soan thảo dựa trên Thông tư 27/2007/TT-BTC NGÀY 03 TH?NG 04 NĂM 2007 và 19/2011/TT- BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011của Bộ Tài chính.
Cập nhật theo 85/2009/NĐ-CP. Tải file tại

http://www.dutoan.vn/forums/showthread.php?182