PDA

Xem bản đầy đủ : Lập giá gói thầu chỉ định thầu XLlcd
20/09/12, 08:25 AM
K/G Thầy, cùng Diễn đàn. có 1 dự toán được duyệt, công việc hiện tại là lập DT giá gói thầu để chỉ định thu Xây lắp công trình, chi tiết như sau:
Quy mô gói thầu là kéo ngầm 718m cáp trung thế.
Tổng dự toán:
- Chi phí xây dựng (TTthuế): 3.006.609.128
- Chi phí thiết bị (TThuế): 32.776.617
- Cp QLDA, CPK, CPTV (T Thuế): 328.273.645.
- Tổng chi phí (TThuế): 3.367.659.390
Lập giá gói thầu chỉ định thầu XL, với quy mô là thi công kéo 718m cáp, nhưng 718m cáp do Bên A cấp, chi tiết như sau:
- Giá trị vật tư A Cấp là (trước thuế) 2.565.788.036 đồng. (Bên A mua đã thử nghiệm xong hết rồi).
- GIá trị vật tư B cấp là (trước thuế) 16.030.710 đồng.
- NC cho toàn bộ gói thầu là (Trước thuế): 33.673.280 đồng.
- MTC cho toàn bộ gói thầu là (Trước thuế): 1.816.796 đồng.

Khi lập giá gói thầu chỉ định, Ban QLDA lập như sau:
1/ CP trực tiếp = VL (a+b) + NC+MTC+TTphí khác.
2/ TT phí khác= K%*(VL (a+b) +NC+MTC)
3/ Chi phí chung= K%*CPtrực tiếp.
4/ Thu nhập chịu thuế TT=K%*(Chi phí chung+CPtrực tiếp).

Thầy cho em hỏi, các chi phí tại mục 1,2,3,4 có trong phần VL (a+b) có trừ Vật tư A cấp ra được không thầy, vì theo em biết thì khi lập giá gói thầu, phần chi phí trực tiếp của dự toán gói thầu chỉ bao gồm các VT, NC, MTC, của các công việc mà Bên A biên chế vào gói thầu nên khi lập giá gói thầu này phải trừ VT do bên A cấp ra khỏi dự toán giá gói thầu.

luongvancanh
20/09/12, 09:39 PM
K/G Thầy, cùng Diễn đàn. có 1 dự toán được duyệt, công việc hiện tại là lập DT giá gói thầu để chỉ định thầu Xây lắp công trình, chi tiết như sau:
Quy mô gói thầu là kéo ngầm 718m cáp trung thế.
Tổng dự toán:
- Chi phí xây dựng (TTthuế): 3.006.609.128
- Chi phí thiết bị (TThuế): 32.776.617
- Cp QLDA, CPK, CPTV (T Thuế): 328.273.645.
- Tổng chi phí (TThuế): 3.367.659.390
Lập giá gói thầu chỉ định thầu XL, với quy mô là thi công kéo 718m cáp, nhưng 718m cáp do Bên A cấp, chi tiết như sau:
- Giá trị vật tư A Cấp là (trước thuế) 2.565.788.036 đồng. (Bên A mua đã thử nghiệm xong hết rồi).
- GIá trị vật tư B cấp là (trước thuế) 16.030.710 đồng.
- NC cho toàn bộ gói thầu là (Trước thuế): 33.673.280 đồng.
- MTC cho toàn bộ gói thầu là (Trước thuế): 1.816.796 đồng.

Khi lập giá gói thầu chỉ định, Ban QLDA lập như sau:
1/ CP trực tiếp = VL (a+b) + NC+MTC+TTphí khác.
2/ TT phí khác= K%*(VL (a+b) +NC+MTC)
3/ Chi phí chung= K%*CPtrực tiếp.
4/ Thu nhập chịu thuế TT=K%*(Chi phí chung+CPtrực tiếp).

Thầy cho em hỏi, các chi phí tại mục 1,2,3,4 có trong phần VL (a+b) có trừ Vật tư A cấp ra được không thy, vì theo em biết thì khi lập giá gói thầu, phần chi phí trực tiếp của dự toán gói thầu chỉ bao gồm các VT, NC, MTC, của các công việc mà Bên A biên chế vào gói thầu nên khi lập giá gói thầu này phải trừ VT do bên A cấp ra khỏi dự toán giá gói thầu.

Cách tính trên là đúng, chỉ trừ mục Thu nhập chịu thuế TT=K%*(Chi phí chung+CPtrực tiếp).
Mặc dù vật tư A cấp, nhưng nhà thầu phải tốn chi phí trực tiếp khác và chi phí chung cho VL bên A cấp. Tiền lãi của nhà thầu chỉ được tính trên tổng chi phí phải bỏ ra nên Thu nhập chịu thuế được tính như sau:
Thu nhập chịu thuế TT=K%*(Chi phí chung+CPtrực tiếp- VL bên A cấp).