PDA

Xem bản đầy đủ : Tra cứu các văn bản của Chính Phủluongvancanh
17/11/11, 10:57 AM
Cơ quan ban hành
› Quốc hội (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=23&filter=1)
› Chính phủ (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=15&filter=1)
› Bộ Xây dựng (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=13&filter=1)
› Bộ Kế hoạch đầu tư (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=30&filter=1)
› Bộ Tài Chính (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=29&filter=1)
› Bộ, ngành khác (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=14&filter=1)
› UBND tỉnh, Thành phố (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=25&filter=1)
› Bộ Giao thông vận tải (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=41&filter=1)
› Bộ Tư pháp (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=42&filter=1)
› Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=51&filter=1)
› Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?o=52&filter=1)

Loại văn bản
› Luật (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=14&filter=2)
› Nghị định (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=15&filter=2)
› Thông tư (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=17&filter=2)
› Thông tư liên tịch (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=38&filter=2)
› Quyết định (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=16&filter=2)
› Chỉ thị (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=28&filter=2)
› Công văn (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=29&filter=2)
› Nghị quyết (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=39&filter=2)
› Tổng công ty xăng dầu Việt nam (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?t=40&filter=2)


Lĩnh vực ›› Lập, quản lý chi phí
Lập, quản lý chi phí (48) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=11)


Điều chỉnh chi phí (59) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=13)


Lựa chọn nhà thầu (28) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=14)


Hợp đồng trong XD (9) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=23)


Thanh quyết toán (11) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=25)


?ô thị, Hạ tầng kỹ thuật (39) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=26)


đầu tư và Bất động sản (25) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=43)


Quản lý dự án (8) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=46)


Các văn bản khác (49) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=47)


Năng lực hành nghề (4) (http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/legal?f=53)