PDA

Xem bản đầy đủ : Đấu thầu xây lắp 1. Chỉ định thầu gói thầu : lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán
 2. Đưa chi phí lán trại vào giá gói thầu xây lắp, ký H? tư vấn trực tiếp không thông qua đấu thầu
 3. Đưa chi phí lán trại vào giá gói thầu xây lắp, ký H? tư vấn trực tiếp không thông qua đấu thầu
 4. Đấu thầu rộng rãi & % chi phí tư vấn đấu thầu
 5. Vấn đề ủy quyền trong hợp đồng Tổng thầu xây dựng
 6. tình huống cấp phối xi măng trong hồ sơ dự thầu (KG)
 7. Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán
 8. Công ty mẹ tư vấn thiết kế, công ty con tham dự đấu thầu thi công
 9. Tổng thầu xây dựng từ thiết kế đến thi công
 10. Giá dự thầu không theo đơn giá tỉnh
 11. đấu thầu rộng rãi có 6 nhà thầu mua hồ sơ, 2 nhà thầu nộp thì có được mở hay không mở
 12. Tình huống trong đấu thầu trọn gói: Xây dựng+chi phí hạng mục. không chào chi phí dự phòng
 13. comment3