PDA

Xem bản đầy đủ : Kế hoạch lựa chọn nhà thầu



  1. Tình huống phân chia gói thầu và phê duyệt KHĐT
  2. Tình huống thay đổi kế hoạch đấu thầu