PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu của lớp học "Quản lý dự án công trình"  1. Chuyên đề quản lý dự án theo quy định hiện hành
  2. Bộ Xây dựng trả lỗi một số vấn đề
  3. Phần mềm quản lý dự án CPM có download
  4. Quy trình thực hiện dự án (tham khảo)
  5. Slide bài giảng lớp bồi dưỡng QLDA-Tổng quan dự án
  6. Sile bài giảng Nghị định Quản lý chất lượng 15/2013/NĐ-CP
  7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project 2010
  8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng microsoft project 2010 chuyên sâu
  9. Các nội dung sửa đổi của Nghị định 59/2015/NĐ-CP bởi Nghị định 42 và 100
  10. Tài liệu lớp lập và thẩm định dự án đầu tư