PDA

Xem bản đầy đủ : Quản lý chi phí - Dự toán 1. Chỉ sô giá xây dựng từ năm 2000 đến 2008
 2. Bộ Xây dựng trả lời một số vấn đề về cách tính chi phí trong dự toán
 3. Xác định chi phí lập dự án và thiết kế
 4. chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT cho các gói thầu thiết kế
 5. thẩm tra TDT-GS
 6. chi phi chung lấy ?%
 7. định mức tính chi phí tư vấn-Quyết định 957/2009/Q?-BXD
 8. Bàn về chi phí trực tiếp khác
 9. Cách tính chênh lệch giá
 10. Trả lời: Định mức chi phí QLDA và Tư vấn 957/2009/QD-BXD
 11. Phân biệt giữa các chi phí
 12. Gói thầu và chi phí tư vấn
 13. Giải phóng mặt bằng
 14. Hội về chi phí dự phòng trượt giá
 15. Chi phí huy động, giải thể
 16. Thắc mắc về TT 05/2007/TT-BXD
 17. hội về hệ số
 18. Hoi Thay ve chi phi lap HSMT va lua chon nha thau tu van giam sat?
 19. Chi phí kiểm toán và thẩm tra dự toán lúc lập dự toán
 20. Chí phí cẩu cọc vào kho tại công trương
 21. Tin ??n bù giải phóng mặt bằng
 22. Bảo hiểm trách nhiệm ngh? nghiệp tư vấn đầu tư và xây dựng
 23. Các vấn đề liên quan đến chi phí tư vấn
 24. Siêu âm cọc khoan nhoi
 25. Chi phí tư vấn đấu thầu để tuyển chọn nhà thầu tư vấn
 26. Cách tính chi phí quản lý dự án và tư vấn thiết kế
 27. cho em hội về cách tính các chi phí
 28. Cách tính chi phí dự phòng
 29. Cho em hỏi về các chi phí triển khai dự án
 30. Xử lý tiền bán HSMT
 31. Quy trình phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung
 32. Hội: cách tính cước bốc xếp hàng hóa
 33. điều chỉnh dự toán
 34. Tính dự phòng trượt giá
 35. Chi phí bảo hiểm trách nhiệm ngh? nghiệp
 36. Thắc mắc về đuôi Nhân công 5,71 lần trong Hướng dẫn 02/HD-SXD ngày 2/11 của Tỉnh ?ồng Nai
 37. Cách tính chênh lệch khi điều chỉnh NC và MTC theo lương tối thiểu vùng
 38. về cách tính 1 số chi phí liên quan đến tổng mức đầu tư?
 39. hệ số đơn giá trong chi phí vẫn chuyển vật liệu?
 40. hệ sô? điều chỉnh đơn giá trong bảng tinh chi phí vận chuyển vật liệu,...
 41. Hội cách tính chi phí thiết kế quy hoạch 1/2000
 42. Có được ký hồ sơ thẩm tra dự toán khi chưa có chứng chỉ hành nghề
 43. Chi phí dàn giáo càu cẩu tháp
 44. Tính chi phí Thẩm tra dự toán
 45. Chi phí tư vấn
 46. Mức tối thiểu về chi phí tư vấn của Q? 957 có thuế chưa?
 47. Thời điểm áp dụng Nghị đinh 112
 48. Các tín hệ số bù giá ca máy 2013
 49. tư vấn
 50. chi phi giám sát khảo sát
 51. Hội về chi phí thiết kế khi phân kỳ đầu tư
 52. Xin giáo trình dự toán
 53. Quản lý và sử dụng khoản thu từ QLDA (05/2014/TT-BTC)
 54. Dự toán vận chuyển Bê tông nhựa
 55. TV thiết kế có trách nhiệm lập dự toán hay không
 56. Chi phi khi hoàn thiện nhà cấp 4
 57. Tính chi phí dự phòng
 58. Tính hệ số trượt giá
 59. Xác định giá trị dự toán và tổng dự toán gói thầu tư vấn
 60. Chi phí thẩm tra thiết kế cơ sở
 61. Chi phí dự phòng của dự án và dự toán
 62. Chi phí QLDA và dự toán gói thầu