PDA

Xem bản đầy đủ : Quản lý chi phí dự án xây dựng  1. Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về chi phí đầu tư xây dựng thay thế 32/2015/NĐ-CP
  2. Nhận xét các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP