PDA

Xem bản đầy đủ : Nhập dữ liệu cho chương trình Deluxe  1. Nhập dữ liệu cho bảng khối lượng-trang 1
  2. Sửa cột nhóm hạng mục
  3. Tính tổng hợp chi phí XD cho từng hạng mục
  4. Bản vẽ và file excel tính khối lượng cho bài tập
  5. mã hiệu công việc
  6. tra cứu mã hiệu
  7. Nhập bảng khối lượng từ Excel!
  8. Xuất excel bị lỗi?